2021. 09. 26

X. Sweet Wedding Kiállítás és Vásár

 

Belépőjegy ára:
500 Börze Bankó, azaz 500 Ft

 

Mercure Hotel Castle Hill

1013 Budapest, Krisztina Körút 41-43.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg az Esküvőt Szervezek. (Isik Mustafa e.v. 1144 Budapest, Ond Vezér útja 17/C adószám: 67818220143), (továbbiakban: Esküvőt Szervezek) által szervezett és megrendezésre kerülő kiállításokon, workshopokon, szórakoztató rendezvényeken, egyéb rendezvényeken (továbbiakban: Rendezvény) a jegyvásárlók és látogatók (továbbiakban: Látogatók) Rendezvényen való részvételének általános feltételeit.

 

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadóak a Rendezvényen való részvételre, az Esküvőt Szervezek és a Látogatók közötti jogviszonyra. Az Esküvőt Szervezek jelen ÁSZF-t közzéteszi honlapjain, ahol jegyárusítás folyik (www.menyasszonyiborze.hu, www.menyasszonyok-ejszakaja.hu), mely ott elolvasható és kinyomtatható. A Rendezvény időpontjai és helyszínei minden esetben a honlapokon kerülnek feltüntetésre.

 

Fogalom meghatározások:

 

Rendezvény: az Esküvőt Szervezek által az adott időpontban és területen megszervezett bármilyen témájú programjainak összessége.

 

Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet az Esküvőt Szervezek vagy szerződéses partnerei a Rendezvényen, akár ingyen, akár ellenérték fejében a Látogatók számára hozzáférhetővé tesznek.

 

Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

 

Jegy: az Esküvőt Szervezek által szervezett Rendezvényeken a karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

 

Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.

 

Fogyasztó: jegyvásárló és a látogató, nem minősül fogyasztónak a jogosulatlan résztvevő.

 

Közreműködő: az Esküvőt Szervezek Rendezvényeinek létrejöttét elősegítő alvállalkozója, partnere vagy megbízottja.

 

Jegyvásárló: a jegyet az Esküvőt Szervezektől, vagy annak értékesítési partnereitől megvásárló személy.

 

Szerződéses partner: adott Rendezvényen az Esküvőt Szervezek által létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző - Közreműködőnek nem minősülő - vállalkozás vagy más jogi személy.

 

Árjegyzék: az Esküvőt Szervezek által értékesített jegyek és bérletek leírását, árát, a kapcsolódó adminisztrációs költségeket, illetve a jegyértékesítés egyes kedvezményes időszakait tartalmazó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.

2. Az ÁSZF hatálya:

  1. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

  2. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az Esküvőt Szervezekre, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. Az Esküvőt Szervezek és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.

  3. Látogató tudomásul veszi, hogy az Esküvőt Szervezek a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, az Esküvőt Szervezek által alkalmazott munkafolyamatok változása; hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok változása indokolja. A módosítások az Esküvőt Szervezek honlapjain történő közzététellel, azonnal hatályba lépnek.

  4. A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató - ha korábban nem volt jegybirtokos - a karszalag átvételével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló - illetve további átruházásokkor a további átruházó - köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

  5. Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá - ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül - a Jegy karszalagra történő cseréjének megkísérlésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a az Esküvőt Szervezekkel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy az Esküvőt Szervezek velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.

 1. Szerződéses jogviszony:

  1. A Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy az Esküvőt Szervezek általi átadásával a Felek szerződéses jogviszonyba lépnek egymással. Az Esküvőt Szervezek a Látogató részére lehetőséget biztosít adott Rendezvényen való részvételre.

  2. A Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét az Esküvőt Szervezek, mint szervező és rendező alakítja ki, de azok tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó fellépését) nem garantálja a Látogató számára, a műsorváltozás jogát fenntartja. Mindazonáltal Esküvőt Szervezek mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, vagy a korábban kommunikált és elmaradó programok hasonló színvonalú programmal való pótlására.

 2. 4. Jegy, jegyvásárlás:

  1. A Jegyárak és korosztályos besorolás az Esküvőt Szervezek honlapjain találhatóak. A jegy megvásárlásával Ön tudomásul veszi, hogy köteles betartani a rendezvény Általános Szerződési Feltételeit. A jegyet érkezéskor a rendezők karszalagra cserélik, melynek viselése jogosít az Esküvőt Szervezek programjainak látogatására

  2. Elektronikus úton történő jegyvásárlás: az Esküvőt Szervezek online jegyvásárlásra a rendezvényei weboldalán keresztül nyújt lehetőséget (www.menyasszonyok-ejszakaja.hu, www.menyasszonyiborze.hu). A szükséges adatok megadása és a sikeres pénzügyi teljesítés után kapja meg a Rendezvény belépésére jogosító jegyeket. A jegyet a Jegyvásárló köteles otthon kinyomtatni. A megvásárolt és kinyomtatott jegyet érkezéskor, jegyérvényesítő pontjainkon tudja karszalagra cserélni, mely jogosít az Esküvőt Szervezek programjainak látogatására.

  3. Személyes jegyvásárlás: az Esküvőt Szervezek a személyes jegyvásárlásra a honlapján megadott helyszíneken biztosít lehetőséget az ott megadott nyitvatartási időkben készpénz ellenében. Jegyvásárló köteles a jegyet a Rendezvényre való belépéskor bemutatni, mely alapján a karszalagot megkapja.

  4. Karszalag: A karszalagok érvényességét a rendezők egy programon való részvételkor, illetve rutinszerűen ellenőrizhetik. Megrongálódott, olvashatatlan jegyet az Esküvőt Szervezeknek nem áll módjában elfogadni, a megrongálódott karszalagot érvénytelennek tekinti. Érvénytelen karszalaggal, vagy karszalag nélkül a rendezvények nem látogathatók. A megrongálódott, olvashatatlan jegy és karszalag érvénytelen, azzal a rendezvény nem látogatható. Az ebből eredő károkért a szervezőket semmilyen felelősség, vagy térítési kötelezettség nem terheli. A belépőjegy hamisítása bűncselekmény, amelyet Magyarországon törvény büntet.

  5. A jegy átruházása: A Jegy szabadon átruházható. A Jegy átruházása esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet megszerző személy az Esküvőt Szervezek ÁSZF-jét elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet megszerző személy tudomással bír arról, hogy a Jegyet átruházó személynek - és egynél többszeri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is - értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához szükséges igazoláshoz (kinyomtatott jegyet és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz). A Jegyet megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy a Jegyet átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel. A Jegy átruházására irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra - ideértve a felelősségre a Jeggyel való esetleges visszaélésekért - kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel, ezen jogviszonynak nem részese, az Esküvőt Szervezek kifejezetten kizár a Jegyek átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki a Jegyet megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet.

 3. Részvétel a Rendezvényen:

  1. Magatartási szabályok:

   1. Látogató a Rendezvény területén köteles az általános magatartási normákat betartani és jelen ÁSZF-nek megfelelően viselkedni és tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, cselekedettől, mely mások személyiségi jogait, egészségét, testi épségét, életét sértheti vagy veszélyeztetheti.

   2. Esküvőt Szervezek előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle promóciós vagy reklámtevékenység, kereskedelmi, gazdasági tevékenység folytatása, illetve adománygyűjtés a Rendezvény helyszínén.

   3. A Rendezvény területén szeszes itallal 18 éven aluliakat és ittas személyeket kiszolgálni tilos. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben árusító személyek jogosultak felszólítani a Látogatót a kor igazolására alkalmas személyi okmányok bemutatására. Kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén tilos, azt a törvény bünteti.

   4. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen az Esküvőt Szervezek írásbeli engedélye nélkül tilos a szervezett programokon kívüli és azokkal össze nem függő bármilyen gyűlés, demonstráció szervezése, tartása. Esküvőt Szervezek jogosult ilyen szerveződést haladéktalanul befejeztetni, a felszólítás után azon résztvevőket, akik ezen tevékenységüket az Esküvőt Szervezek vagy közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) kérésére sem függesztik fel, a Rendezvényről kivezettetni. A Rendezvény területén az adott helyszín szakképesítéssel és engedéllyel rendelkező Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését és betartatását. Látogató vállalja, hogy ezen szakemberekkel messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat haladéktalanul követi.

   5. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek az Esküvőt Szervezek, valamint az Esküvőt Szervezektől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az Esküvőt Szervezek , valamint az Esküvőt Szervezektől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy az Esküvőt Szervezek a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti. Ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az Esküvőt Szervezekkel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az Esküvőt Szervezek kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

  2. Magatartási szabályok a fesztivál területein kívül:

   1. A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.

 4. Felelősség:

  1. Esküvőt Szervezek fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényen nyújtott koncerteket, programokat, szolgáltatásokat szükség esetén módosítsa, alakítsa. Látogató nem jogosult kifogással élni a program módosulása esetén.

  2. Látogató tudomással bír arról, hogy a Rendezvényen nem minden szolgáltatást az Esküvőt Szervezek nyújt, egyes szolgáltatások igénybevétele során a jogviszony közvetlenül Látogató és Közreműködő között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek őket illetik, illetve terhelik. Esküvőt Szervezek nem vállal felelősséget a szerződéses partnerei által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

  3. Esküvőt Szervezek nem vállal felelősséget a Rendezvény területén őrizetlenül hagyott tárgyakért, beleértve az autóban hagyott tárgyakat is.

  4. Látogató kijelenti, hogy az általa a jegyvásárlás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok pontatlan megadásából eredő kárért az Esküvőt Szervezek nem vállal felelősséget.

  5. Látogató tudomásul veszi, hogy valamely fizetési mód során felmerülő visszaélésért vagy kárért az Esküvőt Szervezek nem vonható felelősségre (pl. illetéktelen bankkártya használat, jogosulatlan utalás, stb.).

  6. Látogató teljes mértékben felelős (polgárjogi és büntetőjogi értelemben is) az általa okozott károkért, mind az Esküvőt Szervezek, mind Helyszín, mind szerződéses partnerei, mind közreműködők, mind a további látogatók és harmadik személyek tekintetében.

 5. Szerzői jogok és védjegyek

  1. az Esküvőt Szervezek weboldalain, Facebook oldalán, a Rendezvényeken, minden online és offline médiában, valamint plakátokon, szórólapokon, stb. megjelenő logók, védjegyek, információk és anyagok az Esküvőt Szervezek és szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik és ezen megjelöléseket Látogatók vagy harmadik személyek nem használhatják, nem másolhatják, nem jeleníthetik meg Esküvőt Szervezek vagy szerződéses partnerei előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

  2. Esküvőt Szervezek jogosult Látogató Rendezvénnyel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, ötleteit korlátlanul és ellenszolgáltatás nélkül felhasználni.

 6. Vis Maior

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely az Esküvőt Szervezek hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy az Esküvőt Szervezek nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

Adattovábbítási nyilatkozat

 1. Elfogadom, hogy az Esküvőt Szervezek által a www.menyasszonyok-ejszakaja.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre:adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
 2. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring

Záró rendelkezések

  1. 9.1.Isik Mustafa e.v. Magyarországon bejegyzett, magyar székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó, mely jogügyleteire a magyar jog szabályai irányadóak.

 1. 9.2. Az Esküvőt Szervezek jogosult bármely tevékenységéhez alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.

  1. A Rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, ötleteket, esetleges panaszokat a Rendezvények időtartalma alatt és a Rendezvény időtartalmán kívül az hello@eskuvotszervezek.hu e-mail címen fogadják a az Esküvőt Szervezek munkatársai.

  2. Az Esküvőt Szervezek a műsorváltoztatás jogát fenntartja

 

Hatályos: 2017. április 11-től visszavonásig